Het Instituut voor Geschillen beschikt over een brede psychotherapeutische praktijk. U kon ons daarom in het verleden (voor 2022) inschakelen bij geschillen en conflicten. Daarnaast  organiseren wij cursussen en trainingen op het gebied van professionele vorming, samenwerking, organisatieontwikkeling en conflictbeheersing.

Wij zijn vanaf 2022 alleen nog actief voor coachingstrajecten.

Coaching

Het aanbod is gericht op professionals en leidinggevenden in organisaties, bedrijven, politieke en bestuurlijke instellingen.

Voor individuele coachingstrajecten en voor team-coaching vormt het systemisch kijken naar omgevingsfactoren en organisaties het uitgangspunt. Vanuit deze context worden in overleg coachingsdoelen afgestemd.

Tarieven:

  • Individuele coachingsgesprekken: € 120,00 per uur
  • Team-coaching: prijs op aanvraag

De basis en de visie van het instituut

Geschillen spelen zich af in de betrekkingen tussen personen. Het gaat daarbij niet allen om persoonlijke conflicten, maar om spanningen en tegenstellingen in menselijke betrekkingen en langdurige twisten tussen partijen.

Geschillen spelen zich af in een context die breder is dan personen die met elkaar in conflict zijn. De context staat centraal in de werkwijze van het instituut. Mensen zijn niet los te denken van de instellingen en de verbanden waarin ze opereren. Als zich moeilijkheden tussen mensen voordoen, wordt daar in het algemeen weinig rekening mee gehouden. Datzelfde geldt voor de geschillen die zich tussen instellingen en sociale verbanden voordoen.

Het IvG gaat er vanuit dat dit “tussen” en wat zich in dat “tussen”afspeelt gekend en bewerkt moet worden om passende oplossingen voor geschillen te vinden. Het instituut heeft zich daarop toegelegd en de daarvoor vereiste competenties en vaardigheden verworven. Het wil die ook graag overdragen aan deelnemers en cliënten.

De theorie waardoor de praktijk van het IvG wordt geschraagd is de systeemtheorie. Het toepassen van die theorie blijkt uiterst vruchtbaar te werken in de vier sectoren waarin het instituut zich gespecialiseerd heeft. In alle programma’s wordt ernaar gestreefd om de deelnemers inzicht te verschaffen in de betekenis van de systeemtheorie voor de eigen praktijk.